ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานสถาบันสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    วันที่เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561
Top