ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (ทบทวนครั้งสุดท้ายก่อนเสนออนุกรรมการกลั่นกรอง)

    วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2565

                    วันที่ 10-12, 14 และ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยนายสมคิด บุญเทวี  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ดร.มะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำอวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4, และนายจักรพงศ์ สงล่า ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้อง และเป็นแผนงานโครงการสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร (ทบทวนครั้งสุดท้ายก่อนเสนออนุกรรมการกลั่นกรอง)

Top