ประชุมผู้บริหารสถาบันสถาบันฯ เรื่อง การจัดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

    วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2565
    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมประดู่แดง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง     Google Meet เกี่ยวกับการจัดนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Top