โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

    วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2563Top