อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ สถาบันฯ

  วันที่เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2560

  อัตลักษณ์


  มีความคิดสร้างสรรค์

  มีทักษะในอาชีพอย่างมีคุณภาพ

  และรับผิดชอบต่อสังคม  เอกลักษณ์


  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

  เป็นสถาบันแห่งความเชี่ยวชาญในอาชีพ

  และสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศTop