อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ สถาบันฯ

  วันที่เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2565

  อัตลักษณ์


  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในอาชีพอย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม  เอกลักษณ์


  เชี่ยวชาญในอาชีพ และสร้างสรรค์

  พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สู่ความเป็นเลิศTop