วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

  วันที่เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2565

  วิสัยทัศน์

  ผลิตนวัตกร พัฒนาสมรรถนะคน สู่มาตรฐานสากล

  พันธกิจ

            1. สร้างศักยภาพในการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ ของชุมชน และสังคม
            2. ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
            3. ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน พัฒนาชุมชน และประเทศ
            4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน พัฒนากำลังคนสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
            5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
            6. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้สู่สถาบัน

  เป้าประสงค์

            1. มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
            2. สร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ
            3. สร้างนวัตกรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
            4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการแนวยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
            5. ส่งเสริมและสนับสนุนการหารายได้สู่สถาบัน
Top